Algemene voorwaarden

De kleine lettertjes

Algemene voorwaarden

Mocht er u toch nog iets niet compleet duidelijk zijn, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Identiteit van de onderneming:
Handelsnaam: Tradepremium
Bedrijfsnaam: Tim Broekmans

Adres: Beukenplein 13, bus 2, 3290 Diest 
BTW nummer: BE 0763.911.424

Het adres van onze website is: https://www.tradepremium.be

Artikel 1: Definities

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de onderneming worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de onderneming;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of onderneming in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Onderneming: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de onderneming en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en onderneming gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2: Algemeen

Tim Broekmans (handelsnaam Tradepremium) is geen professioneel adviseur en accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid voor enige schade geleden door opvolgen van gegeven opinies of navolgen van informatie op deze site, de Tradepremium community of een educatief traject. De informatie in de cursussen, community en op deze site zijn louter informatief en educatief bedoeld. Zoek professioneel advies indien je daar behoefte aan hebt. Wij kunnen en mogen geen persoonlijk financieel advies geven en geen enkele uitlating op deze site is als persoonlijk financieel advies bedoeld. Ook eventueel mailcontact of social media content is nooit als persoonlijk financieel advies bedoeld, enkel als eigen mening en eigen visie.

De informatie op deze site vormt geen openbaar bod of een verzoek om aandelen, ETF’s, NFT’s, Edelmetalen, Vastgoed of  digitale valuta of andere financiële instrumenten aan te schaffen. Beleggen en handelen kan leiden tot verlies. Een eventueel beleggingsbesluit betreffende de besproken topics moet gebaseerd zijn op individueel, professioneel advies en een prospectus gepubliceerd door een bevoegde instantie. De opstelling van teksten doet Tim Broekmans. niet als een beleggingsadviseur of vanwege een of andere wettelijke verplichting. De informatie is verstrekt met de nodige zorg en aandacht, maar Tim Broekmans is niet aansprakelijk voor de juistheid/volledigheid van de teksten, strategieën, technieken en economische informatie, wisselkoersen of algemene marktgegevens. Deze informatie en mening is representatief voor de tijd van publicatie en projecteert geen toekomstige voorspelling.

Bijkomend op gebied van ‘CryptoCurrency’, wensen wij een extra waarschuwing te geven.

Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico.

Waarschuwing:

– de waarde van uw virtuele munten kan sterk op en neer gaan, en het door u belegde bedrag kan integraal verloren gaan;

– de virtuele munten zijn niet gedekt door de garantieregelingen voor bankdeposito’s;

– op de markt van de virtuele munten is geen enkel wettelijk mechanisme beschikbaar waarmee marktmanipulatie of misbruik van voorkennis kan worden vermeden;

– de virtuele munten zijn volledig afhankelijk van een specifieke computertechnologie en –infrastructuur, die in bepaalde gevallen zeer recent ontwikkeld en nog onvoldoende getest kan zijn;

– bij verlies van de identificatiecode die of het wachtwoord dat toegang verleent tot de virtuele portefeuille waarin de virtuele munten zijn opgeslagen, zullen die munten definitief verloren zijn;

– virtuele munten worden thans beperkt als betaalmiddel aanvaard, en in de meeste landen bestaat er geen enkele wettelijke verplichting om ze te aanvaarden;

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de onderneming en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de onderneming voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de onderneming zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de internetpagina van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod en de confirmatie e-mail vermeld.
De confirmatie e-mail bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de onderneming gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de onderneming niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van betaling op de website en ontvangst van de elektronische aanvaarding door de consument van de confirmatie e-mail en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

De onderneming kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de onderneming op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren, terug te betalen of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Aanbiedingen van Tim Broekmans zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

Een aanbod is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod staat vermeld. Als de klant een aanbod niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod. Aanbiedingen gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop van een Tradepremium abonnement gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden.

Wanneer je voldoet aan de bovenstaande voorwaarden en wilt annuleren, stuur ons dan een e-mail naar tim@tradepremium.be met daarin jouw naam, jouw e-mailadres, jouw discord username en rekeninggegevens waarop de creditering moet gebeuren. Wij streven ernaar de annulering binnen twee weken te verwerken en het geld terug te storten.

2. De lidmaatschappen van de Tradepremium Community lopen voor de vooropgestelde tijd (duurovereenkomst) van jouw abonnementsformule . Hierbij geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Je kan je aankoop ongedaan maken via het formulier dat je kan vinden op https://tradepremium.be/opzeggen.

3. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan op de dag nadat de consument de eerste mail van confirmatie betaling heeft ontvangen.

4. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via mail met als titel ‘herroepingsrecht’  en zijn of haar gegevens mailen naar tim@tradepremium.be.

Artikel 7 – Verplichtingen van de onderneming bij herroeping

Als de onderneming de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze ontvangt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
De onderneming vergoedt alle betalingen van de consument, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt in de afgesproken termijn.

De onderneming gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument en wordt geconfirmeerd via mail.

Artikel 8 – De prijs

Tijdens de actieve periode van een Tradepremium abonnement (1 jaar) kan de onderneming de prijzen niet verhogen en dus ook de consument niet extra factureren.

Prijsverhogingen van abonnementsformules of opleidingen buiten degene in de actieve periode van de consument zijn ten allen tijde toegestaan indien de onderneming dit wenst.  

Alle prijzen die de onderneming hanteert zijn in euro’s en zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. Ondernemingen kunnen gefactureerd worden onder het Belgisch belastingstelsel.

Voorafgaand aan de ingang van prijswijzigingen zal de onderneming steeds de prijsaanpassingen meedelen aan de consument en afficheren op de website. De prijzen van lopende abonnementen blijven ongewijzigd gedurende de volledige looptijd van het abonnement.

Artikel 9 – Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, worden de door de consument verschuldigde bedragen voldaan tijdens de registratie en betaling via de Tradepremium website. 

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de onderneming te melden.

Artikel 10 – Klachtenregeling

Wanneer de partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor de onderneming enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

De onderneming beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de onderneming.
Bij de onderneming ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de onderneming binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
De consument dient de onderneming in ieder geval 8 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de onderneming. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is, dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
Een klacht schort de verplichtingen van de onderneming niet op, tenzij de onderneming schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de onderneming, zal de onderneming een terugbetaling doen van de originele betaling.

Artikel 11– Geschillen

Op overeenkomsten tussen de onderneming en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De hoofdregel in het geval van grensoverschrijdende geschillen is dat de rechter van het land van de gedaagde partij bevoegd is.

Artikel 12 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 13: Uitvoering van de overeenkomst

De onderneming voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. De onderneming heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk en/of digitaal akkoord en na betaling van het overeengekomen bedrag. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat de onderneming tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat de onderneming tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, is dit altijd voor rekening van de klant.

Artikel 14 Intellectueel eigendom

De onderneming behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, grafieken, video’s, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De consument mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

In overweging genomen wat volgt:
(A) De ontvanger krijgt info en analyses ter beschikking omtrent een specifieke strategie.
(B) De ontvanger ontvangt toegang tot de gegeven info via de videozone van de onderneming die niet mogen doorgegeven worden aan derde partijen. Deze inhoud is exclusief voor de consument bestemd.
(C) Deze informatie en lessen worden verstrekt door de onderneming en partners via exclusieve samenwerkingen na jaren studie, eigen inbreng, eigen strategie en inwinnen van juridische adviezen en bijkomende opleidingen.

Aldus wordt overeengekomen wat volgt:

Definitie:
“Vertrouwelijke informatie” : Alle analyses, presentaties en opnames – onder welke vorm ook – die afkomstig is van de onderneming en alle door haar aangestelde derde partijen alsmede alle aan haar of aan diens zaakvoerder gelieerde rechtspersonen dan wel nog op te richten rechtspersonen.

De consument verbindt zich ertoe, om zowel tijdens als na de duur van deze overeenkomst en de uitvoering van de community toegang, lessen en opvolgingen, de vertrouwelijke informatie enkel te gebruiken voor eigen gebruik. De ontvanger zal de vertrouwelijke informatie niet openbaar maken op geen enkele wijze en dit mondeling, noch schriftelijk of digitaal. De onderneming benadrukt dat op geen enkele manier vertrouwelijke informatie mag kenbaar gemaakt worden ten aanzien van derden. De ontvanger aanvaard de volledige aansprakelijkheid en zal de onderneming integraal schadeloosstellen en vrijwaren voor alle schade welke zij mogelijk zou lijden ingevolge het vrijwillig overmaken van de vertrouwelijke informatie.
Indien de vertrouwelijke informatie onvrijwillig wordt vrijgegeven, bijvoorbeeld door diefstal, zal de abonnee vrijgesteld worden van boete indien deze officieel klacht heeft neergelegd bij de bevoegde diensten en er bewijs is dat de consument hier geen schuld aan heeft.

Onderhavige overeenkomst is van onbeperkte duur en
De consument herkent hierbij dat de onderneming ernstige schade zal lijden bij een inbreuk op dit artikel, zodat de onderneming het recht heeft om een vergoeding te vorderen dewelke forfaitair begroot wordt op 10.000 Euro als boete per inbreuk, onverminderd het recht van de onderneming om juridisch hogere schade te bewijzen.

De consument neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.

De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
● die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de consument
● die door de consument openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor onbepaalde tijd.

Daarnaast komt de onderneming het recht toe de klant de toegang tot de community te ontzeggen zonder teruggave van het geld en 500 Euro per maand te vorderen dat de vrijgegeven inhoud online blijft.

Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

Artikel 15 Waarborg

De consument mag verwachten dat Tradepremium tijdens de duur van de abonnementsperiode de consument een waarborg biedt voor het op regelmatige basis vertrekken van informatie en analyses op zowel de website als op onze Discord server en ons Youtube kanaal. Indien de consument van mening is dat Tradepremium niet aan deze waarborg voorwaarden voldoet kan hij/zij gebruik maken van het herroepingsrecht onder artikel 6 om dit gebrek aan te kaarten of een e-mail te sturen naar tim@tradepremium.be om eventueel tot een andere oplossing te komen.